Entreprenadjuridik

Juridisk expertis inom avtalsrätt

Entreprenadjuridik

Vad är entreprenadjuridik?

De flesta vet att är oerhört viktigt med noggrann planering när man ska genomföra större byggprojekt. Det måste finnas regler och riktlinjer om hur allt ska skötas för att slutresultatet ska bli perfekt. Lika viktigt är det med det juridiska när det gäller avtals- och kontraktsskrivning och hantering av eventuella oenigheter med till exempel leverantörer och samarbetspartners.

Dessa avtal som skrivs utgör grunden i ett företag och förbättrar chanserna till god lönsamhet. Ett välformulerat och juridiskt bindande affärsdokument är en värdefull tillgång som ger arbetsro.

Det kan i vissa uppkomna situationer göra att företaget kan till exempel begära till exempel vite om motparten inte följt avtalet.

Bra avtal ger fördelar

Det händer ofta att det uppstår diskussioner och oenigheter mellan parterna som har ett affärsförhållande. Då är avtalet företagen emellan direkt avgörande för att en konstruktiv lösning utan att frågan behöver blir ett kostsamt ärende för en domstol.

Det ger ekonomiska fördelar för företaget genom ökad intäkt eller att undvika utgifter. Nyckeln är alltså att författa korrekta och juridiskt bindande avtal och kontrakt. Men det är inte alltid så lätt att skriva ett korrekt avtal eller kontrakt om man inte är van. Det rekommenderas att anlita en bolagsjurist med kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik.

Hur utformar man ett bra affärsavtal?

För att få en avtalsrättslig fördel när det uppstår diskussioner under projektets gång måste det finnas detaljerad information om vad som gäller i olika situationer. Det ska tydligt framgå rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Allt för att undvika meningsskiljaktigheter och konflikter. Något som kan ta lång tid och bli mycket kostsamt för båda företagen. Många företag tar hjälp av en jurist för att säkerställa att kontraktet är korrekt och juridiskt bindande.

bild

Till exempel kan det röra sig om tolkningar av bestämmelser om leveransåtaganden och uppsägningsklausuler, beräkningar av royalty, fullgörandegaranti, om en friskrivning är giltig eller vilka förutsättningar som finns för en överlåtelse.

När du är i behov av en skicklig entreprenadjurist är du varmt välkommen att kontakta oss.

Låt oss hjälpa dig med entrenadjuridik

 

När du behöver en expert inom avtalsrätt